Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia"

Data: 01.03.2023 r., godz. 00.00    128
Dofinansowane ze środków budżetu państwa w okresie marzec-grudzień 2023 roku
Zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia – kontynuacja” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu legionowskiego poprzez wsparcie w ramach poszerzonego profilu usług reintegracyjnych realizowanych w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
oraz zwiększenie grupy odbiorców usług reintegracyjnych.

Cel zrealizowany zostanie poprzez objęcie poszerzoną ofertą reintegracyjną grupy 40 uczestników Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w okresie od marca do grudnia 2023 roku.

Dzięki dotacji ze środków Ministerstwa będziemy mogli zapewnić osobom realizującym w CIS program reintegracji kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie, zarówno społeczne jak i zawodowe. Dodatkowo utworzymy nowy warsztat zawodowy – administracyjno-biurowy, w ramach którego będziemy przygotować uczestników CIS do wykonywania tego rodzaju pracy.