Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Podgórna.
 • E-mail: biuro@cis.legionowski.pl
 • Telefon: 227321558

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
 • Adres: ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo
 • E-mail: dyrektor@cis.legionowski.pl
 • Telefon: 227321558

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Ul. Warszawska 74

05-120 Legionowo

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Warszawskiej 74. Do wejścia prowadzi jeden stopień. Przy wejściu nie ma podjazdu dla wózków.

Baner informacyjny znajduje się nad wysoko nad wejściem, w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym/jasnym tle). Osoba siedząca na wózku może mieć pewne trudności z dostrzeżeniem banneru, brak tablicy informacyjnej na wysokości dostosowanej dla osoby na wózku.

Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro. Żeby dostać się do biura na parterze, trzeba pokonać stopień, który może być utrudnieniem dla osób na wózku inwalidzkim bez pomocy.

W budynku nie ma windy. Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze. Lada kancelarii jest obniżona. Na pierwsze piętro prowadzą schody zaopatrzone w barierkę do podtrzymywania.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter, z pewną pomocą, pierwsze piętro jest niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stopnie schodów prowadzących na pierwsze piętro są oznaczone okleiną ostrzegawczą w kontrastujących kolorach, nie posiadają odmiennej faktury nawierzchni. Stopnie zabezpieczone są taśmą z funkcją spowalniacza mogącą służyć za rodzaj faktury nawierzchni.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba głucha lub niesłysząca w przypadku zgłoszenia się do Urzędu będzie mogła skorzystać na miejscu z pomocy tłumacza Migam, po zestawieniu wideopołączenia przez pracownika jednostki.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Dojazd do budynku Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

– autobusami ZTM numer 723, 731, L41 przystanek Sobieskiego 01; L9, L11 przystanek Sowińskiego 04  – przystanki po obu stronach ulicy Warszawskiej, blisko siedziby: chodnik i przejścia dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami; 736, L8, L10, L33, L34, L41 przystanek Urząd Miasta 02 – przystanek oddalony od siedziby o około 1 km, chodnik i przejścia dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami,

– samochodem drogą lokalną wzdłuż ulicy Warszawskiej – wjazd na drogę lokalną przez stację paliw SHELL.

Skip to content